Vol 23, No 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

S. I. Svitlenko
G. N. Vynogradov
Yury Anatoliiovych Svyatets
S. I. Svitlenko
S. V. Koncha
V. V. Zhyliaev
S. V. Czyruk
O. B. Shlyachov
D. V. Arkhireyskyi
V. A. Slivenko
N. S. Rozhyk, M. V. Sen’kiv
N. M. Malyga
O. V. Chorny
А. А. Antonov-Ovseyenko
B. V. Malinovsky
V. K. Klets
O. V. Nemych
A. G. Peretokin
V. I. Voronov
N. A. Kovalyova
T. L. Kudrytska
A. V. Ugach
І. V. Yakimova
К. V. Minakova
A. S. Strukulenko
О. V. Boyko