Vol 23, No 1 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/26152301

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Portraits of Historians

Serhii Ivanovych Svitlenko
G. N. Vynogradov
Yury Anatoliiovych Svyatets
S. I. Svitlenko
S. V. Koncha
V. V. Zhyliaev
S. V. Czyruk
O. B. Shlyachov
D. V. Arkhireyskyi
V. A. Slivenko
N. S. Rozhyk, M. V. Sen’kiv
N. M. Malyga
O. V. Chorny
Рђ. Рђ. Antonov-Ovseyenko
B. V. Malinovsky
V. K. Klets
O. V. Nemych
A. G. Peretokin
V. I. Voronov
N. A. Kovalyova
T. L. Kudrytska
A. V. Ugach
Р†. V. Yakimova
Рљ. V. Minakova
A. S. Strukulenko
Рћ. V. Boyko